Producenci

AXIAL 50 EC 1L

Dostępność: brak towaru
Cena: 163,07 zł 163.07
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Syngenta
Kod produktu: 29472

Opis

Zawartość substancji czynnej:

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%).

 

Zezwolenie MRiRW nr R-105/2014 z dnia 09.07.2014 r.
odnowione decyzją MRiRW nr R - 398/2018d z dnia 30.08.2018 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 431/2020d z dnia 02.07.2020 r.

 

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy A (inhibitory ACCazy).

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany przez liście chwastów, szybko przemieszczający się do stożków wzrostu pędów i korzeni. W roślinie powoduje zahamowania biosyntezy kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy. Objawy działania środka są widoczne stosunkowo późno, po kilku lub kilkunastu dniach od zabiegu. Do pierwszych objawów jego działania zalicza się zahamowanie wzrostu chwastu, następnie występują zmiany zabarwienia liści, często na antocyjanowe lub chloroza. Szczególnie są one wyraźne widoczne na młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka. Zasychanie i zamieranie roślin następuje od wierzchołka wzrostu.

Chwasty wrażliwe
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.
Środek stosować w okresie najwyższej wrażliwości chwastów trawiastych, tj. od pojawienia się pierwszego liścia do rozpoczęcia fazy krzewienia.

Pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Miotła zbożowa

Termin stosowania:
– jesienią – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH 11) do zakończenia wegetacji rośliny uprawnej, lub
– wiosną – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.

Wyczyniec polny

Termin stosowania:
– jesienią – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH 11) do zakończenia wegetacji rośliny uprawnej,
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha lub
– wiosną – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 – 1,2 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym ww. zbóż ozimych: 1.

Żyto ozime
Miotła zbożowa

Termin stosowania:
– jesienią – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH 11) do zakończenia wegetacji rośliny uprawnej, lub
– wiosną – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica jara, jęczmień jary
Owies głuchy, chwastnica jednostronna

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów lub ich masowego występowania na polu.
Termin stosowania środka: opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH 11) do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej.
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym ww. zbóż jarych: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

1. Strategia zarządzania odpornością
W związku z ryzykiem wystąpienia i rozwoju odporności miotły zbożowej, wyczyńca polnego oraz innych chwastów trawiastych na substancję czynną pinoksaden, należy postępować zgodnie z zaleceniami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, w szczególności:
- ograniczyć stosowanie środków zawierających substancje czynne o mechanizmie działania z grupy A do 1 zabiegu w sezonie wegetacyjnym (w zbożach ozimych zabieg tylko jesienią lub tylko wiosną),
- jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie, że na danym polu występuje gatunek chwastu odporny na substancje czynne o mechanizmie działania z grupy A, w celu zapobieżenia dalszej selekcji form odpornych nie należy stosować na tym polu środka chwastobójczego Axial 50 EC, ani innych herbicydów o tym samym mechanizmie działania,
- stosować naprzemiennie lub w mieszaninach środki zawierające substancje czynne o różnych mechanizmach działania jednocześnie zwalczające miotłę zbożową, wyczyniec polny i inne chwasty trawiaste,
- ściśle przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie stosowania środka, w tym nie stosować dawek niższych od zalecanych,
- stosować inne niechemiczne sposoby ograniczające rozwój odporności chwastów na herbicydy, związane szczególnie z przestrzeganiem prawidłowego zmianowania roślin, stosowaniem czystego materiału siewnego, dbałością o czystość maszyn i narzędzi rolniczych, stosowaniem agrotechniki, nawożenia i ochrony roślin uprawnych zapewniających im dużą konkurencyjność z chwastami,
- informować doradcę lub posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów.

2. Nie zaleca się stosowania środka w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.

3. Obniżenie zalecanych dawek środka oraz stosowanie w mieszaninach z herbicydami z grupy pochodnych sulfonylomocznika, może spowodować spadek skuteczności zwalczania chwastów.

4. Środek jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania; opady deszczu po tym czasie nie obniżają skuteczności działania środka.

5. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów, wskazane jest dokładne pokrycie rośliny zwalczanej środkiem. Wyższe stadia rozwojowe rośliny uprawnej utrudniają dostęp środka do zwalczanych chwastów.

6. Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, choroby, zalanie lub przymrozki,
- w uprawach z wsiewką mieszanek traw,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy.

7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem, po zachowaniu minimum 4 tygodniowej przerwy między siewem a terminem zastosowania środka, jako rośliny następcze można wysiewać zboża do ochrony których zarejestrowany jest środek.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem, a następnie nadal mieszając uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
- 5m lub
- 1m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C – 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Pliki do pobrania:

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl