Producenci

GLOTRON 700 SC 5L

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 529,20 zł 529.20
Cena netto: 490,00 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 96542

Opis

Zawartość substancji czynnej: metamitron (związek z grupy triazynonów) - 700 g/l (58,33%)

Zezwolenie MRiRW nr R-16/2018wu z dnia 22.03.2018 r.

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty średniowrażliwe: przetacznik perski, maruna bezwonna, przytulia czepna. Chwasty średnioodporne: rdest plamisty. Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

BURAK CUKROWY

Termin i sposób stosowania:

Zabiegi wykonywać według jednego z przedstawionych poniżej układów:

A. zabieg doglebowy i zabiegi nalistne Maksymalna/ zalecana dawki dla jednorazowego zastosowania: - pierwszy zabieg po siewie buraka, przed wschodami chwastów: Glotron 700 SC w dawce 2,0 l/ha. - drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu: Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha lub Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha lub Glotron 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha - trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18): Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha lub Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha lub Glotron 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha

B. ochrona oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka, jednak nie później niż do fazy 8 liści buraka (BBCH 18), każdorazowo na chwasty w fazie liścieni: Maksymalna / zalecana dawki dla jednorazowego zastosowania: - pierwszy zabieg: Glotron 700 SC w dawce 2,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha. lub Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha lub Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha. - drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty: Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha lub Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha lub Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha - trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18): Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha lub Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha lub Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 7-14 dni

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 60 dni

1. Stosując środek po wschodach buraka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem).

2. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.

3. Środek stosowany w temperaturach poniżej 10ºC działa wolniej.

4. Nie zaleca się wykonywania zabiegów, gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie, wynosi powyżej 25ºC.

5. Stosując łącznie z innymi środkami chwastobójczymi przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych środków (zgodnie z ich etykietą stosowania).

6. Nie zaleca się łącznego stosowania środka ze środkami owadobójczymi.

7. Środka nie stosować w terminie przedwschodowym w okresie długotrwałej suszy.

8. Środka nie stosować w terminie powschodowym: - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki, - na rośliny mokre, - w okresie spodziewanych przymrozków.

9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

10. Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne oraz seradelę. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniak. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić wpływ poszczególnych składników na rośliny uprawiane następczo.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy: – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 1 dzień

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: − kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, − w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: - 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub - 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać: − w oryginalnych opakowaniach, − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich, − w temperaturze 0 - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka, należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Pliki do pobrania:
Promocje
ACADOR PLUS  5L
ACADOR PLUS 5L
664,20 zł 631,80 zł 615,00 zł 585,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl