Producenci

HURLER 200 EC 5L

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 281,00 zł 281.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: BARCLAY
Kod produktu: 81607

Opis

Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (20%)
Substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancjami czynnymi: solwent nafta (ropa naftowa),węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna-niespecyfikowana

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Hurler 200 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczanym do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie rozety, a przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach.

Dawka 0,6l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna

Chwasty średniowrażliwe: rdest plamisty

Chwasty odporne: fiołek polny, maruna bezwonna

 Dawka 1,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna,

Chwasty odporne: maruna bezwonna, fiołek polny

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, jęczmień ozimy

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy 2 liścia do początku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 12-37).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,6 - 1,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować na chwasty bardziej wyrośnięte i na plantacjach silnie zachwaszczonych

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1. Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po zachowaniu minimum 5 tygodniowej przerwy i wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

ŚRODKI    OSTROŻNOŚCI   I    ZALECENIA    STOSOWANIA   ZWIĄZANE    Z    DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
 2. Środka nie stosować:
  • na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i

 SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo  wodą    (z  włączonym   mieszadłem).   Opróżnione   opakowania    przepłukać   trzykrotnie    wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach

 Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Wypas zwierząt jest dozwolony po 7 dniach od zastosowania środka Hurler 200 EC.

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia  w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 7 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach    lub    obiektach,    w    których   zastosowano    odpowiednie    rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w dobrze wentylowanym miejscu,
 • w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
 • w dobrze wentylowanym miejscu,

w szczelnie zamkniętym pojemniku. Palenie wzbronione.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć  soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

termin ważności - 2 lata

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl