Producenci

TARRACCO 700SC 1L

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 98,28 zł 98.28
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Rudnikagro
Kod produktu: 97515

Opis

Rejestracja własna Rudnikagro Sp. z o.o.

Zawartość substancji czynnych: metamitron (związek z grupy triazynonów) - 700 g/l

Zezwolenie MRiRW nr R - 150/2019 z dnia 10.10.2019 r.

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany
formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie
Pierwsze objawy działania środka to występujące po kilku dniach od zastosowania żółknięcie,
widoczne w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach najstarszych liści.
Następnie widoczne jest silne zahamowanie wzrost
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od
kiełkowania do fazy liścieni.
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna
Chwasty średniowrażliwe: gwiazdnica pospolita, rdest plamisty, rumianek
Chwasty średnioodporne: komosa biała
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny

Środek Tarracco 700 SC w łącznym stosowaniu z adiuwantem olejowym/Olbras 88 EC wykazuje bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu:

komosy białej, gorczycy polnej, rumianku pospolitego, rdestu plamistego, gwiazdnicy pospolitej, bodziszka drobnego i fiołka polnego (ponad 85% skuteczności wykazanej w badaniach polowych) – taka gama chwastów została zgłoszona w MRiRW celem zmiany treści dotychczasowej etykiety (stosowanie solo - wysokie zwalczanie gorczycy polnej, gwiazdnicy pospolitej, rdestu plamistego i rumianku pospolitego). Zastosowanie środka Tarracco 700 SC z adiuwantem olejowym/Olbras 88 EC znacząco zwiększa zakres zwalczanych chwastów.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.
Burak cukrowy
Termin stosowania: środek stosować po wschodach roślin buraka od fazy 2 liści (BBCH 12) do fazy 8
liści (BBCH 18) w systemie dawek dzielonych według podanego poniżej schematu:
Pierwszy zabieg:
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie 2 liści.
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Drugi zabieg:
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Trzeci zabieg:
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecenia ilość wody: 200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Burak pastewny, burak ćwikłowy
Termin stosowania: środek stosować po wschodach roślin buraka od fazy 2 liści (BBCH 12) do fazy 8 liści (BBCH 18) w systemie dawek dzielonych według podanego poniżej schematu:
Pierwszy zabieg:
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie 2 liści.
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Drugi zabieg:
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Trzeci zabieg:
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, na rośliny buraka w fazie do 8 liści.
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecenia ilość wody: 200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Liści buraków traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę dla zwierząt/ nie stosować jako paszy dla zwierząt.
Na plantacje buraków potraktowanych środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich przez 103 dni.
1. Zabieg wykonać najlepiej w czasie wilgotnej, ciepłej pogody, na rośliny suche, co najmniej na 6
godzin przed spodziewanym deszczem.
2. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –
stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne
zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego
(ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących
i progów szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów
na inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem
zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
3. Środka nie stosować:
– w warunkach silnego nasłonecznienia i wysokich temperatur powietrza (przekraczających
250C) i długotrwałej suszy,
– na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,
– na rośliny mokre,
– w okresie spodziewanych przymrozków,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje
roślin uprawnych.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki (lub z innej przyczyny), na tym samym
polu można uprawiać: w tym samym sezonie wegetacyjnym buraki.
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo.
Przed uprawą roślin następczych zaleca się wykonanie w zespole uprawek przedsiewnych orki na
głębokość co najmniej 15 cm. Zboża ozime uprawiane w tym samym roku kalendarzowym powinny
być wysiewane w odstępie co najmniej 16 tygodni od ostatniego zabiegu środkiem.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin
przez przymrozki, choroby lub szkodniki (lub z innej przyczyny), na tym samym polu można
uprawiać burak cukrowy i burak pastewny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą (kombinezon), w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw
i dróg.
Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m
od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W czasie gdy w uprawie występują kwitnące chwasty oraz w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek,
zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć/lekarzem.
Okres ważności - 2 lata

 Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Pliki do pobrania:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl